فیلم کامل مناظره در خصوص بند واو تبصره 16

بانکها علنا از اجرای مقررات قانونی تخلف میکنند ، و در توجیه این رفتار حفظ حقوق سپرده گذاران را مطرح میکنند ، در صورتی که بخش کوچکی از در آمد…

ادامه خواندنفیلم کامل مناظره در خصوص بند واو تبصره 16