مهلت تسویه بدهکاران بانکی تا پایان سال جاری برای آخرین بار تمدید شد

به دلیل استمرار شرایط ناشی از کرونا مهلت تسویه بدهکاران بانکی تا پایان سال جاری برای آخرین بار تمدید شد  ۲۰ آذر ۱۴۰۰ بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی مهلت‌های…

ادامه خواندنمهلت تسویه بدهکاران بانکی تا پایان سال جاری برای آخرین بار تمدید شد