سرمایه گذاری ناقص بانک ها شروع به جرم همراه با سوء نیت تام

مطابق با مقررات آمره پولی وبانکی موجود، بانک ها باید عواید حاصل از عقود مشارکتی را بین خود ومشتری به عنوان سود یا درآمد واقعی حاصل از مشارکت پس از…

ادامه خواندنسرمایه گذاری ناقص بانک ها شروع به جرم همراه با سوء نیت تام