برچسب : ربا – حذف ربا – بهره مرکب

0

این بار همان شورای نگهبان و مجمع تشخیص که سال قبل همین قانون را تایید…ادامه