دکتر سارا رضایی میر قاعد در صفحه شخصی خود به عملکرد بانک و سکوت مجلس انتقاد کرد

ایشان از مردم درخواست کردند که اگر مردم تجربه پس دادن سود سنگین به بانک ها رو دارند، اعلام کنند  و در ادامه نوشتند مجلس انقلابی و جنگ بی پایان…

ادامه خواندندکتر سارا رضایی میر قاعد در صفحه شخصی خود به عملکرد بانک و سکوت مجلس انتقاد کرد