مدیرحقوقی پویش مردمی حذف ربا در «میزگرد بررسی ربا در سیستم بانکداری»مطرح کرد

مدیرحقوقی پویش مردمی حذف ربا در «میزگرد بررسی ربا در سیستم بانکداری»مطرح کرد؛ نفوذ غربگرایان در سیستم بانکداری ایران/ بانکها فقط شریک سود هستند مدیرحقوقی پویش مردمی حذف ربا با…

ادامه خواندنمدیرحقوقی پویش مردمی حذف ربا در «میزگرد بررسی ربا در سیستم بانکداری»مطرح کرد