چالش های روبرو نظام بانکی و پرسشهای بی پاسخ

  برنامه رهیافت در اردیبهشت ماه سال گذشته و ۴۵ روز قبل از بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه پخش شد ، به فاصله یک ماه رای وحدت رویه شماره ۷۹۴…

ادامه خواندنچالش های روبرو نظام بانکی و پرسشهای بی پاسخ