همتی هیچ همتی برای رونق تولید ندارد!

0

در نوع نگاهی بصورت ساده ممکن است از تفکر رئیس جدید بانک مرکزی به سادگی بگذریم اما در نوع نگاه عمقی وژرف اندیشانه بایستی این تفکر وعملکرد را در باب تولید، عمیقانه بررسی و آنگاه خواستار پاسخگویی این شخص در برابر دولت وحاکمیت شد و ایشان را موظف ومکلف به تمکین به قانون و احترام به مردم و عصارگان فضائل ملت کرد!
اینکه ایشان میخواهند تقابلشان با تولیدکننده را براساس دانش اقتصادی خود ودر خوش خدمتی به سیستم تحت امرش، قهرمانانه دنبال کند ژستی است که پس از تغییر تیم اقتصادی دولت توانسته است با تحکم واقتدار بیشتری به خودبگیردوالبته به خود ایشان مربوط است! اما اینکه خط مشی ورویه اش با منطقی قوی مورد نقد قرارگیرد به تولیدکنندگان وفعالین فضای کسب وکار مربوط است که با دانش حاصل از پیمایش وبررسی نوع تسهیلاتگیریشان مانع تحقق این تفکر خطرناک و چه بسا غیر قابل جبران برای شکوفایی اقتصادناخوشمان شود.
در جایی ایشان براساس ظرفیتهای مدیریتی دراختیارشان توانسته اند بصورت غیر منصفانه عملکرد سیستم بانکی را دراخذ “بهره ی مرکب” با توجیهات واهی وکذب برای اعضاء محترم مجمع تشخیص مصلحت در باب بند یک الحاقی به بند “واو” تبصره “١٦” بودجه ٩٨ جا بیندازند وآنها را راضی به تامین نظر شورای نگهیان و رد این مصوبه ی مجلس کنند.
نگارنده دلایل کافی ووافی برای اینکه ادعا داشته باشد توجیهات ایشان واهی وکذب است، دارد اما چون محور بحث آن نیست از بیان این دلایل میگذرد و بر موضوع بحث که نقد ناهنجاریهای ایجاد شده توسط افکار همتی برای تولید این مرز وبوم است متمرکز میشود، البته تنها به ذکر این نکته بسنده کردن که اگر این مصوبه تائید میشد بخشی از ربای قرضی وبطور کامل ربای جاهلی ازسیستم بانکی حذف میشد وهمتی اقتصاد خوانده ، مانع آن شد، کفایت میکند!
این رئیس عالی مقام گو اینکه براساس ادعای خودش اعضا ء محترم شورای نگهبان را هم دراین خصوص متقاعد کرده است و در اظهارات خود درجلسه اتاق بازرگانی تبریز بر تیپ وتار عصارگان فضائل ملت هم میتازد که مجلس حق ورود به قانونگذاری برای سیستم بانکی راندارد!
اما اگردرنوع نگاه عمقی که درابتدای بحث وعده داده شد به موضوع نگاه کنیم بایستی از تعارض عملی تفکر ایشان باتولید پرده برداری کنیم وفریاد واسفا برای اقتصاد سربدهیم که حتی اگر برفرضی توجیهات ایشان اعضاء مجمع را مجاب نمیکرد ودرآن فرض، مصوبه مذکور به شکل قانون هم در میآمد با ادامه ی سکانداری ایشان براین سیستم بازهم آب ازآب تکان نمیخورد!
چگونه؟
اینگونه که همانطورکه وی درهمان جلسه ی معروف تبریز ادعا کرده بود قانون تائید شده ی همسان واتفاقا با همین عنوان یعنی بند “واو”تبصره “١٦” در بودجه ٩٧ را هم خودش مانع اجرایش شد و البته نگارنده به نامه تفسیر به رای وخلاف قانون ایشان بتاریخ ٩٧/٠٦/٢١ دراین خصوص آگاهی ووقوف کامل دارد!
بعبارت روشنتر ایشان حتی به قانون ابلاغ شده براساس فخر فروشی به استاد بودن دراقتصاد هم، وقعی نمینهند!
قطع امید از سکانداران دیگر اقتصادی دولت نظیر نوبخت را که با جسارتی عجیب نمکپاش دل ریش فعالین میشود، نیز از افتخارات همتی بدانید که آنها را نیز در روش تیره وتار وخطرناک خود برای عدم شکوفائی تولید ومتعاقب آن عدم نشاط ورنگ خوش دیدن جامعه با خود همراه کرده است!
با این نوع نگاه به نظر میرسد همتی اقتصاد دانیست که اقتصاد را تولید محورانه دنبال نمیکند ودر سال رونق تولید آبی از طرز تفکر اقتصاد بانک محورش برای تولید ورونق آن گرم نمیشود واینکه در اقتصادی که برپایه منافع بانک دنبال میشودواینگونه در آن جا انداخته اند که هرگونه تعارض منافعی با سیستم بانکی تعارض با نظام وبیت المال است! در این صیانت وناز کردن این سیستم بایستی منتظر رانتهای نجومی ، تورم حاصل از خلق پول، بازارهای بحران آفرین ارز؛طلا؛مسکن؛خودرو که حاصلش با کاهش ارزش پول ملی کوچک شدن سفره های مردم است و درنهایت نحیف ونحیف تر شدن تولید پاک نهاد شد!

امکان نظردهی غیر فعال شده.

Send this to a friend
رفتن به نوار ابزار