فیلم کامل مناظره در خصوص بند واو تبصره 16

بانکها علنا از اجرای مقررات قانونی تخلف میکنند ، و در توجیه این رفتار حفظ حقوق سپرده گذاران را مطرح میکنند ، در صورتی که بخش کوچکی از در آمد به سپرده گذاران اختصاص می یابد و قسمت عمده آن صرف بنگاه داری بانکها میگردد و برای تحقق خواسته خود با گروگان گرفتن مردم عملا خلق نقدینگی میکنند که نتیجه آن تورم شدید در اقتصاد و کوچکتر شدن سفره قشر آسیب پذیر جامعه است