تخلفات بانک ها و سکوت مسئولین

شرحی مختصر از چگونگی رفتار بانک ها با فعالان کسب وکار بدون توجه به قانون بانک داری بدون ربا ، گویا بانک ها مقررات آمره حوزه پولی وبانکی را فراموش کرده اند و تنها با خلق پول صوری وحساب آرایی در رقابتی ناسالم گرفتار از این رهگذر هم به خود وهم به جامعه صدمات زیادی را وارد کرده اند که یکی همین تورم است این مهم قشر متوسط و ضعیف را به زیر خط فلاکت رانده ولی در مقابل معدودی انگشت شمار را به ثروتی رسانده که حساب ندارد