بی توجهی بانک ها به مقررات آمره حاکم بر نظام بانکی

روایت تامل‌برانگیز “مجید حسینی” کارآفرین برتر از رباخواری بانک‌ها و بی‌توجهی شان به قانون و نظر علما و مراجع را در برنامه پایش مشاهده می‌کنید.