با تصویب هیئت عمومی دیوان اخذ خسارت از ضامنین ممنوع

0

در این جلسه هیئت عمومی دیوان آرای دو شعبه در خصوص تسری خسارات ناشی از تعهد متعهد اصلی ورشکسته به ضامن بررسی وبه رای گذاشته شد که با اکثریت آرا عدم تعلق خسارات ناشی از موضوع ضمانت شده تصویب گردید

در خصوص پرونده های مربوط به بانک ها که مبالغ خسارات و جریمه ناشی از عملیات حسابداری را از ضامنین مطالبه می کردند ، دیگر این امکان از بانک ها سلب گردید

به نظر میرسد میتوان از این رای وحدت رویه نتیجه گرفت که ضامن فقط مسئول همان مبالغ اولیه است که ضمانت کرده و خسارات ناشی از تسهیلات بانک ها را که در بسیاری از موارد صرفا نتیجه حساب آرائی است که با تمدید های صوری و بر پایه عقود اکل من مال باطل و با سو استفاده از ظرفیت قانون توسط شبکه بانکی مطالبه می گردد را شامل نمی شود

 

امکان نظردهی غیر فعال شده.

Send this to a friend
رفتن به نوار ابزار